Algemene voorwaarden Blij je te Zien Fotografie

versie: juni 2023

Artikel 1 Definities

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie door Manon Carboni handelend onder de naam:
Blij je te Zien creatieve communicatie & fotografie.
Bij het boeken van een fotoshoot of complete reportage gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Blij je te Zien fotografie. Deze zijn hieronder na te lezen.
Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt
hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Gegevens fotograaf
Manon Carboni – Blij je te Zien fotografie
manon@blijjetezien.nl
https://blijjetezien.nl/
Telefoon : +31 (0)6 24419907
KVK 75971062
Btw-id NL003028644B53

Artikel 2 Offertes
Indien er in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
De offerte dient schriftelijk te worden bevestigd.
Bij
acceptatie van de offerte wordt akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.
Fotograaf kan niet worden gehouden aan de offerte wanneer klant kon begrijpen dat de offerte of een deel daarvan een kennelijke vergissing
of verschrijving bevat.
Werkzaamheden buiten de offerte om worden aangemerkt als meerwerk en worden als zodanig gefactureerd.

Artikel 3 Tarieven en betalingen
De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen anders overeenkomen.
De vermelde prijzen in het aanbod zijn inclusief btw en reiskosten.
Eventuele nabestellingen, materiaalkosten, locatie en wijzigingen in de standaard stijl zijn hier niet bij inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.
Indien er geen pakketprijs is opgenomen, wordt de prijs berekend
op basis van het gebruikelijke uurtarief van fotograaf. Vooraf wordt een schatting van het aantal uren gemaakt, maar hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De daadwerkelijk gemaakte uren worden in rekening gebracht.
Werkzaamheden buiten de offerte om worden aangemerkt als meerwerk. Deze worden alleen uitgevoerd na toestemming van klant en apart gefactureerd.
Fotograaf heeft het recht om haar tarieven te verhogen. Wanneer zij dit doet
binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst, heeft de particuliere klant recht op ontbinding van de overeenkomst.
Het vorige lid is niet van toepassing wanneer de overeenkomst b2b is aangegaan en het
een lopende overeenkomst op basis van een pakket betreft. Klant komt het recht toe de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment van de tariefverhoging.
Tenzij anders overeengekomen, wordt het gehele bedrag vooraf
in rekening gebracht. De datum van de shoot is pas definitief gereserveerd na voldoening van het volledige bedrag. 
Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij op de
factuur een andere termijn staat aangegeven of partijen hier schriftelijk andere afspraken over hebben gemaakt.
Wanneer klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, is klant van rechtswege in
verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente wordt berekend vanaf het moment dat klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Nadat er een ingebrekestellingis verstuurd en klant in verzuim is in de nakoming van haar verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van klant.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of
surseance van betaling zijn de vorderingen van fotograaf op klant onmiddellijk opeisbaar. Eventuele licenties komen in een dergelijk geval tevens te vervallen.


Artikel 5 Informatieverstrekking
Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is uiterlijk één kalenderweek voor aanvang van de opdracht beschikbaar.
Klant staat ervoor in dat alle informatie juist, volledig en betrouwbaar is, ook wanneer de informatie van een derde komt. Fotograaf zal alle informatie vertrouwelijk behandelen.
Indien klant de informatie niet op tijd verstrekt en de opdracht hierdoor vertraging oploopt waardoor extra kosten ontstaan, komt dit voor rekening van klant.
Klant vrijwaart fotograaf van elke schade die voortvloeit uit het
niet voldoen aan de afspraken opgenomen in dit artikel.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
Fotograaf voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet verantwoordelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.
Klant is op de hoogte van de standaard stijl van fotograaf.
Fotograaf kan niet garanderen dat elk moment op een shoot wordt vastgelegd.
Fotograaf is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van haar werkzaamheden.
Wanneer klant later aanwezig is dan de overeengekomen tijd, komt deze tijd te vervallen.
Klant zorgt ervoor dat de omstandigheden tijdens de shoot zo gunstig mogelijk zijn.
Indien fotograaf bij de uitvoering van haar opdracht tegenwerking ondervindt van derden, is zij niet aansprakelijk voor de verminderde resultaten als gevolg hiervan.
Indien klant niet tevreden is met de content, door omstandigheden die vooraf kenbaar waren, kan dit uitdrukkelijk niet als reden gelden om de shoot kosteloos opnieuw te doen.
Fotograaf zal geen opdrachten uitoefenen die in strijd
zijn met de wet of haar professionaliteit.

Artikel 7 Wijziging en annulering
Indien partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst aanpassingen wensen, wordt daarvoor een nieuwe offerte opgemaakt.
Fotograaf heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen wanneer nieuwe feiten of omstandigheden ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring in de vertrouwensrelatie. Fotograaf is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
Indien onvoorziene omstandigheden zich voordoen en fotograaf hierdoor verhinderd is de opdracht uit te voeren, heeft fotograaf het recht om de overeenkomst te onderbreken of te verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake
bij ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen, welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn.
Indien fotograaf verhinderd
is om de opdracht uit te kunnen voeren, wordt de datum van de fotoshoot verplaatst naar een ander moment. Wanneer verplaatsing niet mogelijk is, zal zij suggesties aandragen voor een vervangende fotograaf. Indien niet tot een passende
oplossing gekomen kan worden, heeft klant recht op ontbinding van de overeenkomst.
Indien de betaling is voldaan is het niet mogelijk om het gekozen pakket te verminderen. Een upgrade is, tegen meerprijs, wel mogelijk.
In geval van slecht weer is fotograaf bevoegd om tot 1 kalenderdag voorafgaand aan de shoot deze te verzetten. Indien de shoot in de avond plaatsvindt komt fotograaf het recht toe om op de dag van de
shoot de shoot te verzetten.
Indien klant een shoot heeft geboekt en de shoot plaatsvindt op een bewolkte dag, is dit nadrukkelijk geen reden om de shoot kosteloos te verzetten of annuleren, tenzij anders overeengekomen.

Annulering door klant is enkel schriftelijk mogelijk. Klant kan de overeenkomst tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden, tenzij de werkzaamheden binnen de eerdergenoemde 14 kalenderdagen zijn uitgevoerd, of de overeenkomst b2b is aangegaan.
Buiten de wettelijke bedenktijd gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
Voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst:

Artikel 10 Overmacht
In geval van overmacht kunnen partijen de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd
door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen. Gedacht kan worden aan ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.
In geval van een b2c-overeenkomst kan
klant niet verplicht worden de overeenkomst te verplaatsen. De verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst worden opgeschort, zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer deze situatie zich voordoet, zoeken
partijen samen naar een oplossing. Wanneer de situatie voortduurt zonder een passende oplossing, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden
opeisbaar.
In het geval van een b2b-overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen. De betalingsverplichting blijft in stand, tenzij dit anders is overeengekomen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
Fotograaf is niet aansprakelijk
voor schade ontstaan doordat onjuiste gegevens zijn doorgegeven door klant.
Fotograaf is niet aansprakelijk voor handelingen, nalatingen en vertragingen door derden.
Fotograaf is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden. 
Fotograaf is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.
Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.
Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming en betaling om op locatie te shooten.
Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd te worden.
Klant is verantwoordelijk voor het gedrag van een kind tijdens een gezinsshoot en eventuele schade die
uit het gedrag ontstaat.
Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de content en voor het maken van back-ups.
Indien klant schade toebrengt aan de apparatuur van fotograaf, dient klant de vervangingswaarde te betalen.
Indien de SD-kaart corrupt gaat voordat de content is geleverd, kan de shoot kosteloos opnieuw plaatsvinden.
In het geval dat fotograaf schadevergoeding is verschuldigd aan klant voor het veroorzaken van directe schade, bedraagt de schadevergoeding niet meer dan het bedrag dat een afgesloten verzekering uitkeert. Wanneer de verzekeraar niet tot uitkering overgaat,
is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door fotograaf aan klant in rekening is gebracht in de afgelopen 2 kalendermaanden, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
Klant vrijwaart fotograaf tegen aanspraken van derden die verband houden met de door fotograaf geleverde diensten en fotoproducten.

Artikel 12 Intellectuele eigendom
De intellectuele eigendomsrechten op de door
fotograaf aan klant ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij fotograaf. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan om content te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie om, zonder voorafgaande toestemming.
Klant is niet bevoegd de content te gebruiken buiten de doeleinden zoals overeengekomen.
Wanneer wordt gewenst de content te gebruiken
buiten deze doeleinden, dient klant een aanvullende licentie aan te schaffen.
Indien content commercieel of op andere kanalen dan de eigen kanalen van klant gebruikt wenst te worden, dient toestemming verkregen
te worden van fotograaf en dient fotograaf hierbij vermeld te worden.
Het is niet toegestaan om content in te sturen voor wedstrijden, tenzij anders overeengekomen.
Klant is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of uit te snijden. Dit omvat tevens het plaatsen van tekst over foto’s of het gebruiken van (Instagram) filters, tenzij anders overeengekomen.
Het staat klant vrij om de voor haar gemaakte content te publiceren mits aan naamsvermelding wordt gedaan, tenzij anders overeengekomen.
Het eigendom van de door fotograaf geleverde fotoproducten gaat pas over op klant na volledige betaling.
Wanneer in strijd wordt gehandeld met dit artikel, wordt dit aangemerkt als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van ten minste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding,
zonder het recht te verliezen op de vergoeding van de overige geleden schade.
Toestemming voor de opname van de gemaakte content voor klant ten behoeve van het portfolio van fotograaf wordt verleend via het toestemmingsformulier.

Artikel 13 Levering
Fotograaf spant zich in om de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren.
De geschatte levertermijn die partijen zijn overeengekomen dient in acht te worden genomen,
maar aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend.
Fotograaf maakt te allen tijde zelf een voorselectie van de te leveren content. Content, inclusief watermerk, wordt aangeleverd in een online galerij, waarna klant gerechtigd is een selectie te maken uit de voorgeselecteerde content door fotograaf. Klant komt het recht toe enkel het aantal bestanden die in het pakket zijn opgenomen te ontvangen, of zij kan ervoor kiezen om tegen betaling van een meerprijs extra content te ontvangen.
Fotograaf is niet gehouden om niet-geselecteerde of onbewerkt (RAW) fotomateriaal aan te leveren.
De definitieve content wordt niet geleverd voordat volledige betaling is voldaan.
Fotograaf zal content naar eigen inzicht maken en bewerken.
Klant verklaart bekend te zijn met de standaard stijl van fotograaf.
Aanvullende eisen van klant leveren meerwerk op.
Na ontvangst van de content is klant verantwoordelijk voor het maken van een back-up.
Indien klant foute leveringsinformatie doorgeeft, is fotograaf hier niet voor aansprakelijk.

Artikel 14 Bijzondere bepalingen
Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen.
Indien fotograaf een gehele dag aanwezig dient te zijn op een afgesproken locatie, komen eventuele voorzieningen zoals een hotelovernachting, maaltijden en consumpties voor rekening van klant. Fotograaf werkt tijdens de shoot de overeengekomen aaneengesloten uren. Echter, tijdens het diner of lunch heeft zij het recht om een korte pauze te nemen.
Fotograaf behoudt het recht om een deel van een shoot te
annuleren in het geval van seksuele intimidatie, pesterijen, geweld, bedreiging of ander ongewenst gedrag door klant of aanwezigen. In geval de werkzaamheden hierdoor niet worden voltooid, kan klant geen aanspraak maken op terugbetaling
van het reeds betaalde bedrag.

Artikel 15 Fotoproducten
Het herroepingsrecht geldt niet voor de aanschaf van gepersonaliseerde producten, zoals een fotoalbum. Tot bestelling van gepersonaliseerde producten wordt overgegaan wanneer het factuurbedrag is overgemaakt. De aangegeven tarieven zijn behoudens prijswijzigingen van leverancier.
Op fotoproducten zijn de garantiebepalingen van leverancier van toepassing.

Artikel 16 Klachten
Klant dient klachten over de geleverde diensten en fotoproducten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken. Fotograaf streeft ernaar binnen
48 uur op klachten te reageren.
Klachten tijdens een shoot dienen direct bij het zien van een preview kenbaar te worden gemaakt, zodat deze klachten op het moment zelf hersteld kunnen worden.
Indien de klacht later bekend wordt gemaakt, zullen wijzigingen worden doorgevoerd op basis van het gebruikelijke uurtarief.
Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 17 Geschilbeslechting
Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
Partijen doen enkel een beroep op de rechter nadat zij zich hebben ingespannen het geschil onderling
te beslechten. De geschillen worden beslecht in het arrondissement waarin fotograaf is gevestigd, tenzij de wet anders bepaalt.
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagtde verjaringstermijn van alle vorderingen 12 kalendermaanden

Foto’s en gebruik (zie ook auteursrecht)

Voor particulieren:
De fotograaf mag naar eigen, creatieve, inzicht de foto’s maken. Kanten mogen de foto’s zoveel laten bijmaken als men zelf wil en uiteraard gebruiken voor prive doeleinden. De foto’s
mogen op social media natuurlijk ook gewoon gedeeld worden. Als men wil verwijzen dan graag naam: fotografie Manon Carboni of Blij je te Zien fotografie en eventueel site: www.blijjetezien.nl

Publicatie van de afbeeldingen op een persoonlijke website (dus niet commercieel) is toegestaan, mits gebruik gemaakt wordt van geleverde foto’s en wanneer de volgende copyright vermelding wordt gebruikt: foto: Manon Carboni of Blij je te Zien fotografie.

Voor bedrijven:
Foto’s mogen met of zonder naamsvermelding worden geplaatst na overleg.

Mee fotograferen

Er zullen naast de fotograaf geen andere professionele fotografen ingehuurd worden voor de betreffende opdracht. Overige personen in de hoedanigheid van collega’s gasten of familie is het toegestaan te fotograferen, echter zonder daarbijde fotograaf te hinderen of de door de fotograaf opgezette poses en settings e.d. ‘mee’ te fotograferen. Mochten aanwezigen zich hinderlijk opstellen en fotograaf hierdoor belangrijke momenten missen dan kan de fotograaf hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. Indien klant een professionele videograaf inhuurt dan zal klant aangeven of fotograaf of videograaf de momenten moet vastleggen om het moment dat het niet mogelijk blijkt samen te werken
vanaf het beste punt. Fotograaf zal zijn best doen tot het beste eindresultaat te komen voor zowel videograaf als fotograaf.

Het is fotograaf toegestaan een derde mee te nemen in de hoedanigheid van assistent, stagiair of 2nd shooter. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en dit brengt geen extra kosten met zich mee voor de klant.

Eigendom Foto’s
Foto’s uit de reportage mogen door Blij je te Zien fotografie gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten.

Bewaren bestandenDe klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden sowieso door Blij je te Zien Fotografie bewaard maar mocht hier onverhoopt iets mee gebeuren is Blij je te Zien Fotografie
niet aansprakelijk.

Blij je te Zien Fotografie zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Canon en diverse lenzen in het hoogwaardig segment.

Blij je te Zien Fotografie is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte opname. Zij probeert de dag daarentegen altijd zo goed mogelijk vast te leggen op de voor hem zo typerende ongedwongen, creatieve wijze.

Bij technische problemen is Blij je te Zien Fotografie niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Blij je te Zien Fotografie uitgesloten.

Extra kosten:

Parkeren

Indien er een vergunning nodig is om te parkeren tijdens de fotoshoot, dan zal er een vergunning worden geregeld voor fotograaf. Op deze manier wordt voorkomen dat fotograaf de auto eerst op grote afstand moet parkeren en hierop
moet worden gewacht. Bij tussentijdse verplaatsingen is fotograaf niet verantwoordelijk voor onverwachte vertragingen, of planfouten waardoor zij fotomomenten mist. Als er betaald geparkeerd moet worden zal de fotograaf gebruik maken an Park Mobile indien mogelijk en de kosten achteraf in rekening brengen.

Annulering en/of ziekte

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt u z.s.m. op de hoogte gesteld en heeft u de volgende keuze:

1) Blij je te Zien Fotografie stelt een andere fotograaf voor indien mogelijk; het bestaande contract loopt gewoon verder. Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend echter Blij je te Zien Fotografie
beschikt over een uitgebreid netwerk van fotografen die voor vervanging zorg kunnen dragen.

2) U heeft het recht het contract te ontbinden.

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag
of het zoeken van vervanging indien gewenst.

3) De afspraak kan verzet worden zodat de shoot alsnog plaats vind en de foto’s door Blij je te Zien Fotografie gemaakt worden.

Onmacht

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan fotograaf voldane
bedragen of door het aanbieden van een van de vervangende fotografen. Indien men kiest voor een terugbetaling zal deze binnen 10 werkdagen na annulering geschieden.

Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of ongeval, zal de opdracht voor zover mogelijk naar
beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. Klant kan fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

Privacy en persoonsgegevens

Blij je te Zien Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, enz.) openbaar maken of doorgeven aan derden. Een kopie afspraken, contract & persoonsgegevens wordt enkel gedeeld met een vervangende fotograaf.Het plaatsen van een opdracht betekent dat u instemt voor het gebruik van de door fotograaf gemaakte foto’s door fotograaf op blog, website, portfolio, tentoonstelling en/of reclame materiaal. Klant kan aangeven als men hier bezwaar
tegen maakt. Indien klant dit wenst is het mogelijk dat fotograaf geen namen in de bestandsnamen en op het blog gebruikt. Zo zullen de foto’s niet naar voren komen als in google op de namen van klant wordt gegoogled. Ook kan bedrijfsinformatie
geblurt worden.

Aanvullende informatie

De reiskosten zijn 0,23 ct per km binnen 20 km worden deze niet berekend.

Disclaimer

Blij je te Zien Fotografie is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant, omstanders, passanten kan lijden. Indien niet aan de genoemde voorwaarden kan worden voldaan of tussentijds punten worden gewijzigd welke niet aan de algemene voorwaarden voldoen kan Blij je te Zien Fotografie het contract te allen tijde eenzijdig opzeggen.

© 2023 – Blij je te Zien Fotografie